Rozwody i sprawy rodzinne

Rozwody i sprawy rodzinne

Jak przebiega proces rozwodowy? Oto kilka potrzebnych informacji. Adwokaci z naszej kancelarii przeprowadzą Cię przez cały proces rozwodowy w sposób sprawny i skuteczny.
ROZWODY I SPRAWY RODZINNE Kompleksowa pomoc prawna podczas całego procesu oraz prowadzenie wszelkich spraw prawa rodzinnego takich jak rozwody, separacje, alimenty, uprowadzenie rodzicielskie czy władza rodzicielska.

Kancelaria adwokacka Knobloch & Partnerzy oferuje szeroko rozumianą pomoc prawną związaną z rozwodami. Jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji na temat rozwodu warto udać się do adwokata, aby skonsultować czy i w jaki sposób rozwiązać swoje małżeństwo. Adwokaci z naszej kancelarii przeprowadzą Cię przez cały proces rozwodowy w sposób sprawny i skuteczny. Zdając sobie sprawę z tego, że jest to przeważnie trudne i emocjonalne doświadczenie wykazujemy się dużym zrozumieniem i wsparciem na każdej płaszczyźnie.

Rozwód zajmuje drugie miejsce na liście 43 najbardziej stresujących sytuacji w życiu ludzkim. Wpływa nie tylko na życie małżonków rozwodzących się, ale na dzieci i osoby bliskie. Bywa źródłem wieloletnich konfliktów, kłopotów zdrowotnych, finansowych, a także załamań nerwowych, depresji, porzuconych marzeń i karier.

Rozwód może być jednak także początkiem nowego etapu w życiu przy jednoczesnym zamknięciu przeszłości.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każde z nich może żądać, by sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, przy czym zupełność i trwałość rozkładu muszą wystąpić łącznie.

W sprawie rozwodowej jednym z podstawowych obowiązków sądu jest kwestia ustalenia, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego – stąd możliwość żądania rozwodu:

z orzekaniem o winie

najczęściej spotykanymi sytuacjami powodującymi uznanie małżonka za winnego rozpadu małżeństwa są: zdrada małżeńska, opuszczenie współmałżonka, uzależnienia (alkoholizm, narkomania, hazard), stosowanie przemocy w rodzinie, znęcanie się nad rodziną, zaniedbywanie rodziny, odmowa wzajemnej pomocy, odmowa współżycia płciowego, zatajenie przez małżonkiem faktu bezpłodności czy też orientacji seksualnej…

bez orzekania o winie, zwany rozwodem za porozumieniem stron

w wypadku zaniechania orzekania o winie następują takie skutki, jak gdyby żaden małżonek winy za rozpad małżeństwa nie ponosił. Mówi się często, że to wybór między rozwodem z opcją „prania brudów” w pierwszym przypadku, a rozwodem z klasą w drugim przypadku.

Czy przy wyborze rodzaju rozwodu chodzi jedynie o kwestie emocjonalne? Rozwód jest ciężkim przeżyciem dla obydwu stron, ale i dzieci, które są świadkiem napięcia panującego pomiędzy rodzicami. To trudny i stresujący czas.

Pomagamy Klientom przejść przez rozwód, tak aby ograniczyć związane z nim straty i problemy. Zapewniamy nie tylko pomoc prawną, ale i wsparcie psychologiczne. Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny, nie ma bowiem spraw i historii identycznych.

Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to, że rzeczy nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jedno z nich wchodzą z mocy prawa w skład majątku wspólnego.

Oprócz tego każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty, który nie jest zaliczany do wspólności majątkowej m.in. przedmioty nabyte przed ślubem, spadek, przedmioty osobistego użytku (np. ubrania), prawa autorskie, wierzytelności z tytułu działalności zarobkowej. Rozróżnienie na majątek wspólny i osobisty jest istotne właśnie z punktu widzenia podziału majątku, ponieważ po ustaniu małżeństwa ustaje także wspólność majątkowa. Kwestia podziału majątku wspólnego wygląda jednak inaczej, jeśli małżonkowie zawarli intercyzę.

W sprawie o podział majątku można domagać się odszkodowania za sprzeniewierzenie lub roztrwonienie majątku wspólnego przez małżonka oraz dokonać odpowiedniego rozliczenia nakładów i wydatków, a także długów spłaconych przez sprawą.

Podczas negocjacji przedrozwodowych zapewniamy Klientom wsparcie przy ustalaniu podziału majątku wspólnego, przy określeniu, co wchodzi w zakres majątku wspólnego, jak określić wartość składników majątku i jak sprawiedliwie dokonać podziału poprzez odnalezienie kompromisów.

Rozróżnienie na majątek wspólny i osobisty jest istotne właśnie z punktu widzenia podziału majątku, ponieważ po ustaniu małżeństwa ustaje także wspólność majątkowa. Żaden z małżonków nie jest upoważniony do roszczenia praw do przedmiotów majątku osobistego drugiego z nich. Podziałowi ulega tylko majątek wspólny.

W przypadku posiadania przez małżonków potomstwa jednym z ważniejszych aspektów rozwodu jest ustalenie, w jaki sposób sprawowana będzie opieka nad dziećmi. W większości przypadków dziecko pozostaje przy matce i ustalane są regularne kontakty z ojcem, jednak coraz większą popularność zyskuje tzw. opieka naprzemienna, gdzie dziecko spędza po równo czas u mamy i u taty (np. po jednym lub dwa tygodnie).

Świadczenie alimentacyjne na dziecko, jak stanowi kodeks rodzinny, ma na celu zapewnienie uprawnionemu koniecznych środków utrzymania. W miarę potrzeby, także środków wychowania, jeśli nie jest on ich w stanie sobie zapewnić wskutek własnych starań, a więc utrzymać się samodzielnie, przy czym możliwe są także alimenty na dorosłe dziecko.

Zasadniczo obowiązek ten powstaje w relacji rodzice – dzieci, ale czasem dziadkowie mogą zostać zobowiązani do płacenia alimentów dla wnuków. Należy pamiętać, iż nie będą musieli płacić oni alimentów w zastępstwie swojego niewydolnego finansowo dziecka.

Alimentów można żądać także od byłego małżonka, jeżeli został on uznany za wyłącznie winnym rozpadu małżeństwa oraz jeżeli po rozwodzie sytuacja materialna uległa istotnemu pogorszeniu w porównaniu do stanu, jaki istniał przed rozwodem.

Rozwód bez orzekania o winie czy też rozwód z orzekaniem o winie nie ma wpływu na wysokość i zasadność alimentów na rzecz małoletnich dzieci. W obu rodzajach rozwodu zasady alimentacji małoletnich dzieci są takie same.

Nasz zespół adwokatów zapewnia kompleksowe wsparcie w tym zakresie, a także zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz ustala wspólny plan działania. Dokładamy wszelkich starań, aby współpraca dawała naszym Klientom poczucie pełnego bezpieczeństwa i spokoju.

W przypadku ślubów kościelnych nie ma możliwości rozwodu, istnieje jednak możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa. Oznacza to, że małżeństwo było nieważne od samego początku, czyli nigdy nie istniało. Następuje to poprzez złożenie we właściwym Sądzie Kościelnym skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W procesach cywilnych tę funkcje spełnia pozew o rozwód.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego może nastąpić tylko w ściśle określonych sytuacjach w oparciu o konkretne powody, przesłanki i podstawy.

Nasza kancelaria świadczy profesjonalną obsługę w zakresie procesów o stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa.Towarzyszymy naszym klientom na każdym etapie postępowania. Udzielamy im fachowych porad i wsparcia.